Faydalı Bilgiler

SNK Makine gerek ürettiği ürünler konusunda gerekse ürünlerin kullanım alanları konusunda siz müşterilerimiz için faydalı bilgileri burada sizler ile paylaşmaktadır.

Filtreleri Ne İçin Kullanırız ?

Havası şartlandırılacak mekanlarda ısıtma ve soğutmanın yanında birde havanın temiz olması istenir.Ayrıca kokmamalı, bünyesinde de mikrop barındırmamalıdır.

Bunlar sağlanır iken enerji tüketimi optimum olmalı, cihaz serpantin yüzeyleri toz dolmamalı, kullanılacak toz tutucu, sistemde basınç yaratmamalıdır. Ayrıca özel şartlar istendiğinde tüm mikropları tutmalı En küçük partikülleri bile bünyesine almalıdır.

İşte bu hallerde çeşitli filtreler kullanırız. Bunların hangi ihtiyaçlara cevap vereceği dünyaca kabul edilmiş normlara göre belirlenir. İhtiyaca göre filtre çeşidine tasarımcı mühendisler karar verirler. Filtre kullanmak, bize hijyen sağlar, cihazlarımızı korur enerji tasarrufu sağlar.

Filtrasyon Nedir ?

Havalandırma sistemlerinde filtreler hava kalitesinin belirlerler. Hava kalitesinin tespitinde önemli olan bu filtre elemanlarının basit yapısına rağmen çok hassas ölçüm ve standartlar çerçevesinde üretilmesi gerekmektedir.

Klima santrallerinde ve havalandırma sistemlerinde dış havadaki partikülleri, toz, toprak ve benzeri istenmeyen cisimleri tutmak, havalandırma cihazları girişlerinde gerekli ayrımları yapmak, beslenme havalarındaki virüs ve bakterileri azaltmak amacıyla uygun filtreler kullanılmalıdır. İstenilen hava kalitesine bağlı olarak kademeli filtrelendirme kullanılmalıdır.

Hava Filtrelerimiz motorun ihtiyaç duyduğu havanın içerisindeki istenmeyen partikülleri süzer ve ateşleme bölgesine tamamiyle tozsuz havanın gürültüsüz bir şekilde girmesini garantileyerek motorunuzun uzun ömürlü olmasını sağlar.

Filtrenin çalışacağı alana ve sistemin özelliklerine bağlı olarak dairesel, dirkdörtgen ve diğer geometrik yapıya sahip basınca dayanıklı poliüretan veya saç esaslı filtrelerimizin otomotiv, iş makinaları ve endüstriyel amaçlı kulanım alanları vardır.

Filtre Kullanmazsam Ne Olur ?

Filtre Ömrü Nedir - Ne Kadardır?

Hastane İklimlendirme Sistemlerinde Filtre
Seçimi ve Filtrenin Önemi

Hastane iklimlendirmesinde havalandırma sis teminin tasarımı normal klasik iklimlendirme sistemi tasarımından karmaşık ve risk faktörü daha fazladır. Normal bir konfor iklimlendirmesinde iki parametre sıcaklı ve nem önemli iken Hastane iklimlendirmesinde ise sıcaklık ,nem, canlı ve cansız kirleticiler, taze hava, egzost
havası, hava akış yönleri ve hava basıncı gibi parametrelerin dikkate alınması gerekmektedir.

Hastane iklimlendirme sistemlerinde istenen özelliklerin başında havanın odada sağlanması istenen klasa göre taneciklerden arınmış olarak iç mahallere gönderilmesidir. Buda havanın çeşitli kademelerde filtrelerden geçiril mesiyle sağlanabilir. Bu durumlarda istenen hava kalitesini elde etmek için fitre seçimini iyi yapmak gerekmektedir.

İklimlendirme Sistemlerinde Filtrasyon

Oda içindeki hava dış ortamdaki havadan 70 kat daha kirlidir.
Çoğu insan zamanın %60-90’ını kapalı bir me kanda geçiriyor.
Tüm hastalıkların %50’sine kirli oda havası, ya sebep oluyor yada kötüleştiriyor
İnsan günde yaklaşık olarak 22000 kez nefes alıp vermektedir.
Her nefesle 40 000 ila 70 000 adet partikül vücuda girer.
Toz parçacıkları virüsler için birer taşıyıcısıdır.
Soluduğumuz ha vanın vücumuza onlarca virüs girmesinde ne kadar önemli bir rol oynadığını görürüz.

Filtre temizlik, sağlık, açısından çok önemlidir:
Soluduğumuz hava tam bir partikül denizidir. Bunların çoğu gözle görülemez, bunlardan ba zıları; Polenler, Bakteriler, Mineral toz, hayvan tüyü, vb dir. Normal bir insan yaklaşık olarak 0.5 m3 /h havayı teneffüs eder, Çalışan bir insan ise 8-9 m3/h havayı solur. Soluduğumuz bu havada virüslere, bakterilere ve zararlı kirle
ticilere taşıyıcılık yapmaktadır.

Kaliteli Bir Filtrede Olması Gerekenler


Hava kalitesi ve temizliği:
Hastanelerde; havada taşınabilen parçacıklar yoluyla enfeksiyon riskine bağlı olarak üfleme havasının ve oda havasının değişik seviyeler de steril olması gerekir.
Alman DIN 1964/4 normuna göre Hastanelerde
bu odalar iki sınıfa ayrılır:

1. sınıf odalar: Yüksek ve daha yüksek seviyede sterilite gerektiren odalar.
Ameliyathaneler
Yoğun bakım ünitesi, beyin ve açık kalp
Lösemi hastalarının tedavi odaları, ağır ortope di
Ağır yanık tedavi odaları
Steril malzemelerin depolandığı yerler
Ameliyathanelere bitişik yerler
Ameliyathane koridorları, bitişik odalar ve ayıl ma odaları

2. sınıf odalar: Normal seviyede sterilite gerek tiren odalar.
Doğumhane ve koğuşlar
Endoskopi bölümü
Liryeterapi bölümü
Röntgen tahsis odaları
Pansuman odaları
Muayene ve acil tedavi odaları
Sterilizasyon bölümü
Laboratuarlar Standartları istenmektedir.

Hastanelerde parçacık ve mikroorganizma kirlenmesine karşı, Üfleme havasının bir 6 kaç kademede filtre edilmesi gerekmektedir.

2. sınıf odalarda Havada normal seviyedeki steriliteyi sağlamak için iki kademeli filtras yon yapılmalıdır.

1. sınıf odalarda Yüksek ve daha yüksek seviyede steriliteyi temin etmek için ise üç kade meli filtrasyon yapılmalıdır.

Kirleticilerin Sağlık Üzerindeki Etkileri

Havada taşınan kirleticilerin insan sağlığı üzerindeki etkileri genellikle şunlardır.
1. Vücutta kirleticilerin depolandığı bölgede si nir uçları da dahil olmak üzere hücrelerin mekanik ve kimyasal rritasyonu.
2. Solunum mekanizmasının bozulması.
3. Mevcut solunum yolları ve kardiovasküler hastalıların şiddetlendirilmesi.
4. Partikül temizleme ve diğer parazitlerin besleyicilerine karşı koruma mekanizmasını zayıflatma.
5. Parazit besleyen hayvan nebatlara karşı bağışıklık sisteminde olumsuz etki.
6. Akciğer hücrelerinde morfolojik (biçimsel) değişiklikler.
7.Kansere neden olma gibi etkileri oluşmaktadır.

Hassas Hastane havalandırma sistemleri çözümü projelendirebilir montajı ve işletilmesinin kalifiye uzman teknik ekip tarafından yapılması halinde sistem daha güvenli, verimli ve enfeksiyon riski taşımayan bir yapıya kavuşur.SNK Makine Olarak sizin sağlığınızı düşünmekte ve filtre sistemlerimiz ile sizin yaşam kalitenizi artırmayı vasife edinmekteyiz.